POLITIKA

ZAŠTITE PRIVATNOSTI, PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

I NJIHOVO KORIŠTENJE

Trgovačko društvo RIVER SPA d.o.o. Osijek, J. J. Strossmayera 337, OIB: 91126432858 (dalje u tekstu: Zoo hotel) u svom poslovanju prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih korisnika usluga (dalje u tekstu: Ispitanik) te poduzima mjere kako bi obrada osobnih podataka bila zakonita, poštena i transparentna. U tom smislu Zoo hotel u pogledu osobnih podataka ispitanika, sukladno Uredbi EU 2016/679, može imati ulogu voditelja i/ili izvršitelja obrade te svoje korisnike usluga ovom Politikom želi informirati o obradi njihovih osobnih podataka, koje podatke Zoo hotel prikuplja i kako se oni upotrebljavaju, odnosno koja su njihova prava u pogledu obrade podataka i kako ih mogu ostvariti. Prikupljanje, obrada i uporaba podataka provodi se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i hrvatskim zakonima i propisima.

1. Osnovne informacije o voditelju i/ili izvršitelju obrade:

Identitet i kontakt podaci: RIVER SPA d.o.o. Osijek, J. J. Strossmayera 337, OIB: 91126432858, tel: 031/544-000, www.zoo-hotel.hr

Zoo hotel je imenovao službenika za zaštitu podataka kojem se Ispitanik za sva pitanja ili zahtjeve ili ostvarivanje prava u svezi s njegovim osobnim podatcima, može obratiti na adresu e-pošte: info@zoo-hotel.hr ili na adresu RIVER SPA d.o.o. Osijek, J. J. Strossmayera 337, 31000 Osijek, n.p. Službenika za zaštitu podataka.

2. Načela obrade podataka:

2.1. Zakonitost

Pri obradi podataka Zoo hotel postupa u skladu sa zakonskim i podzakonskim odredbama.

2.2. Ograničavanje svrhe

Zoo hotel osobne podatke prikuplja i obrađuje samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom.

2.3. Smanjenje količine podataka

Zoo hotel nastoji prikupljati i upotrebljavati samo one osobne podatke Ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe.

2.4. Točnost osobnih podataka

Osobni podatci koje Zoo hotel obrađuje moraju biti točni, potpuni i ažurni kakao bi se osigurala maksimalna zaštita podataka Ispitanika i spriječila zloupotrebe. Iz tog razloga važno je da o svakoj promjeni podataka Ispitanik u najkraćem roku obavijesti Zoo hotel.

2.5. Ograničenje pohrane

Zoo hotel podatke Ispitanika pohranjuje i obrađuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisano zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu ili čine anonimnima.

2.6. Cjelovitost i povjerljivost

Zoo hotel osobne podatke obrađuje na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima Ispitanika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i drugi djelatnici). Kad god je to moguće i opravdano, Zoo hotel nastoji upotrebljavati podatke u anonimiziranom obliku. U slučajevima kada je potrebna upotreba podataka u ne-anonimiziranom obliku, a kad je to moguće i opravdano, Zoo hotel osobne podatke pseudonimizira, tj. posebnim postupcima pseudonimizacije maskira na način da se ne mogu povezati s pojedinim Ispitanikom bez upotrebe dodatnih informacija.

3. Prikupljanje, svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka:

Zoo hotel osobne podatke prikuplja neposredno – izravno od Ispitanika, i to isključivo u svrhu ispunjenja ispitanikovih zahtjeva, sklapanja i izvršenja ugovornih obveza u kojem je Ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora, u posebne svrhe ili više posebnih svrha na temelju privole Ispitanika, za zadovoljenje vlastitih legitimnih interesa (primjerice, vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima, otkivanje počinitelja kaznenih djela i sprječavanje prijevara, zaštita osoba i imovine, odgovori na upite i komentare i sl.), kao i poštivanja i ispunjavanja vlastitih zakonskih i regulatornih obveza.

Zoo hotel obrađuje određene kategorije osobnih podataka Ispitanika prilikom uspostave i vođenja centralne baze korisnika usluga, rješavanja zahtjeva za pristup informacijama, pružanje dodatnih usluga u sklopu postojećih ugovora, uspostave video nadzora i upotrebe kolačića i web analitike.

3.1. Uspostava, vođenje i obrada podataka u centralnoj bazi korisnika usluga zasniva se na legitimnom interesu Zoo hotela. Legitimnim interesom posebno se smatra poboljšanje pružanja kvalitete usluge, poboljšanje efikasnosti poslovanja, evidencija izvršavanje postupaka naplate i prisilne naplate potraživanja, usklađivanje s propisima o zaštiti osobnih podataka, i to: uspostava kontrole pristupa, zaštite obrade, jednostavnijeg i bržeg ažuriranja i mogućnosti prenosivosti osobnih podataka. Također, uspostavom i vođenjem centralne baze korisnika usluga ostvaruju se i interesi na strani Ispitanika, i to na način da se kroz dostupnost, brzu i jednostavnu razmjenu podataka, Ispitaniku omogućava ostvarenje prava iz ugovornih odnosa (plaćanja, rezervacije, preuzimanja, upućivanje prigovora i reklamacija i sl.)

Osobne podatke Ispitanika Zoo hotel pohranjuje u centralnoj bazi korisnika usluga prilikom sklapanja ugovora. Ovisno o vrsti ugovora u kojem je Ispitanik stranka i Ispitanikova zahtjeva, osobni podatci mogu uključivati identifikacijske podatke: ime, prezime, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj), OIB, kontakt podatke, broj telefona i/ili mobitela, adresa e-pošte, ostalo: bankovni podatci i sl. centralna baza korisnika usluga vodi se u elektroničkom obliku, a svi podatci se prikupljaju u pisanom obliku.

3.2. U svrhu zaprimanja Ispitanikovih upita, zahtjeva, primjedbi i pohvala, osim putem utvrđenim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, upite i zahtjeve za informacijama Ispitanik može uputiti osobno u prostorijama Zoo hotela, putem telefona, na poštom na adresu ili e-poštom. Podatci koje Ispitanik tom prilikom dostavi mogu uključivati: ime, prezime, adresu za kontakt, odnosno adresu e-pošte, broje telefona i/ili mobitela. Ispitanikovi podaci služe isključivo za pružanje traženih informacija, a nakon dostave odgovora ti se podatci čuvaju sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Odgovore u sklopu Ispitanikovih upita i zahtjeva pružaju samo za to ovlašteni i stručni djelatnici, odnosno Ispitanikov upit i zahtjevi dostupni su samo onim djelatnicima Zoo hotela koji su direktno uključeni u ispunjenje Ispitanikovih zahtjeva. Tržnica podatke na temelju prava na pristup informacija vodi u pisanom i elektroničkom obliku. U slučaju podnošenja pisanog prigovora i reklamacije, podatci koji su potrebni za postupanje po prigovoru – reklamaciji su: ime, prezime i kontakt podatci za dostavu odgovora (adresa i/ili adresa e-pošte) kako bi se Ispitanika pravodobno obavijestilo, odnosno kontaktiralo. Navedene podatke Zoo hotel vodi u pisanom i elektroničkom obliku, u nadležnoj službi Društva.

3.3. U sklopu pružanja dodatnih usluga na temelju postojećih ugovora – ugovor o najmu opreme, osobni podatci koji se prikupljaju su: ime, prezime, adresa i OIB. Podatci za uslugu najma opreme također se unose u centralnu bazu korisnika usluga i vode u pisanom i elektroničkom obliku.

3.4. U svrhu osiguravanja sigurnosti korisnika usluga, posjetitelja i djelatnika te zaštite imovine, Zoo hotel je uspostavilo sustav video nadzora u poslovnoj zgradi i izvan nje, i to: na dijelovima ispred i oko same poslovne zgrade, na terasi i šatorima kojima upravlja. U skladu sa zakonom, Zoo hotel je označio prostore koji su obuhvaćeni sustavom video nadzora, a oznake i obavijesti sadrže sve relevantne informacije za Ispitanike. Podatci koje se pri tome obrađuju su osobni podatci posjetitelja – videosnimke osoba i registracijske oznake vozila. Uspostava sustava video nadzora i obrada na taj način prikupljenih podataka zasniva se na legitimnom interesu Zoo hotela. Prikupljene video snimke pohranjuju se na određeno vrijeme i koriste isključivo u svrhu osiguranja i zaštite te provjere mogućih protupravnih postupanja. Sustav video nadzora zaštićen je od neovlaštenog pristupa, odnosno pristup sustavu imaju samo odgovorne osobe – direktor i osobe koje on ovlasti. Na zahtjev, po nalogu i uz odobrenje Zoo hotela, pristup videosnimkama, mogu imati i djelatnici tvrtke koja, na temelju ugovora o poslovnoj suradnji, brine o tehničkom održavanju sustava video nadzora. Također, na temelju zakonske osnove, uvid u videosnimke može se dozvoliti i nadležnim tijelima u okviru obavljanja poslova iz zakonom utvrđenog djelokruga (primjerice MUP i dr.).

3.5. Kako bi Zoo hotel korisnicima usluga i posjetiteljima pružilo optimalno korištenje svoje internetske stranice i omogućilo pojedine tehničke značajke, Zoo hotel upotrebljava tzv. „kolačiće“ (eng. Cookies) i/ili druge uobičajene tehnike koje prikupljaju određene podatke korisnika. Kolačići mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta). Kolačićima trećih strana Zoo hotel koristi se za pristup Facebook profilu s Internet stranice Zoo hotela, koji se prikupljaju u analiziraju isključivo anonimno i u skupnom obliku. Pravila o kolačićima treće strane korisnik može pronaći na stranicama Facebook-a. Internetske stranice Zoo hotela ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na korisnikovo računalo.

4. Je li Ispitanik obvezan dostaviti podatke:

Kada od Zoo hotela ispitanik zatraži sklapanje ugovora, pružanje usluga, postavlja zahtjev ili upit, ulaže određeni prigovor u svezi ugovora ili njegovog izvršenja nužno je da Ispitanik da svoje osobne podatke koji su potrebni za njegovu identifikaciju kao korisnika usluga Zoo hotela i konačno za sklapanje i izvršenje ugovora. Stoga je u ovim situacijama davanje osobnih podataka Ispitanika zakonska i ugovorna obveza nužna za sklapanje i izvršenje ugovora te ukoliko ih uskrati Zoo hotel neće moći s Ispitanikom zaključiti ugovorni odnos, odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze.

5. Primatelj Ispitanikovih osobnih podataka:

Zoo hotel ima obvezu čuvati osobne podatke Ispitanika i neće ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama bez odobrenja Ispitanika. Iznimno, ovisno o vrsti obrade i u zakonski dozvoljenim okvirima, na temelju legitimnog interesa i ukoliko je nužno u svrhu izvršenja poslovnih aktivnosti, Zoo hotel Ispitanikove podatke može dostaviti sljedećim primateljima: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podatcima, pružateljima poštanskih usluga, pružateljima usluga naplate, odvjetnicima, financijskim ustanovama, bankama, pružateljima IT usluga, pružateljima usluga održavanja sustava video nadzora i drugom poslovnim partnerima s kojima Zoo hotel ima ugovorni odnos. Sve osobe koje, zbog prirode posla koje obavljaju sa Zoo hotelom ili za Zoo hotel, imaju pristup osobnim podatcima u jednakoj mjeri dužne su osigurati zaštitu istih te svi, osim državnih tijela javne vlasti, osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Zoo hotela. Podatci koji se prikupljaju pohranjuju se unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP), ali se također u nekim slučajevima mogu prenijeti i obrađivati izvan granica EGP (posebno SAD). Zoo hotel će, sukladno propisima, u slučajevima prijenosa osobnih podataka u takve zemlje osigurati adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka (ugovorne klauzule, odgovarajuće zaštitne mjere dok je svaki prijenos u SAD-e pokriven sporazumom Privacy Shield između Europske Unije i SAD-a, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka).

6. Razdoblje čuvanja i pohrane osobnih podataka:

Vremensko razdoblje čuvanja i pohrane osobnih podataka Ispitanika ovisi o svrsi radi koje se obrađuju, odnosno samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes. Primjerice, ugovorna dokumentacija – knjigovodstvene isprave sukladno zakonu i propisima o računovodstvu čuvaju se 11 godina; prigovori – reklamacije sukladno Zakonu o zaštiti potrošača čuvaju se 1 godinu, a iznimno duže za potrebe pravnih postupaka – do pravomoćnog okončanja; videosnimke dobivene sustavom video nadzora, sukladno internim aktima čuvaju se 7 dana od nastanka, a iznimno i duže za potrebe provođenja pravnog postupka – do njegovog pravomoćnog okončanja; odštetni zahtjevi, sukladno Zakonu o obveznim odnosima čuvaju se 10 godina od pravomoćnosti odluke ili nagodbe, a upiti i zahtjevi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. U slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, u trenutku povlačenja Ispitanikove privole prestaje obrada. Privola se može povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva na adresu e-pošte: info@zoo-hotel.hr ili na adresu River Spa d.o.o., J. J. Strossmayera 337, 31000 Osijek, n.p. Službenika za zaštitu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

7. Postoji li kod Zoo hotela automatizirano donošenje odluka:

Zoo hotela ne primjenjuje automatizirano donošenje odluka niti se izrađuje ispitanikov profil.

8. Osobe mlađe od 16 godina:

Zoo hotel nikada neće svjesno prikupljati osobne podatke mlađih od 16 godina, ili na bilo koji način te podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez prethodne dozvole, odnosno dopuštenje roditelja ili skrbnika.

9. Prava ispitanika:

U odnosu na sve Ispitanikove osobne podatke koji su pohranjeni kod Zoo hotela, Ispitanik ima pravo (I) pristupa osobnim podatcima, (II) ispravak ili dopune podataka, (III) brisanje, (IV) ograničavanje obrade, (V) pravo na ulaganje prigovora na obradu i (VI) na prenosivost podataka te ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb). Ukoliko se obrada temelji na privoli, Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući takvu privolu, s učinkom od dana povlačenja privole.

(I)Pravo na pristup

Ispitanik ima pravo dobiti od Zoo hotela potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podatci biti pohranjeni ili kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava na ispravak ili brisanje ili ograničavanje ili prigovor, prava na pritužbu nadzornom tijelu, postojanju automatiziranog donošenja odluka koja uključuje izradu profila, ako se osobni podatci ne prikupljaju od Ispitanika o svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru te ako se prenose u treću zemlju o odgovarajućim zaštitnim mjerama. Zoo hotel osigurava Ispitaniku kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

(II) Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Zoo hotela ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, Ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

(III) Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Ispitanik ima pravo od Zoo hotela ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, bez nepotrebnog odgađanja, ako više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako povuče privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako uloži prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ako uloži prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, ako su osobni podatci nezakonito obrađeni, ako se osobni podatci moraju brisati radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe Zoo hotel.

(IV) Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od Zoo hotela ishoditi ograničenje obrade ako osporava točnost osobnih podataka; ako je obrada nezakonita i Ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka, ako Zoo hotel više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali Ispitanik ih traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ako je Ispitanik već uložio prigovor na obradu njegovih osobnih podataka i čeka potvrdu o nadilaženju legitimnih interesa Zoo hotela u odnosu na njegove razloge.

(V) Pravo na ulaganje prigovora na obradu

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na svaku obradu osobnih podataka koji se temelja na legitimnom interesu Zoo hotela. Zoo hotel u tom slučaju neće obrađivati osobne podatke Ispitanika, osim ako Zoo hotel dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrade pravnih zahtjeva Zoo hotela.

(VI) Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Zoo hotelu u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade podataka, i to ako se obrada temelji na Ispitanikovoj privoli ili na ugovoru i obrada se provodi automatiziranim putem. Ispitanik ima pravo na izravni prijenos podataka od Zoo hotela drugome voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.

10. Kontakt

Svoja prava Ispitanik može ostvariti podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva u slobodnoj formi poštom na adresu River Spa d.o.o., J. J. Strossmayera 337, 31000 Osijek, n.p. Službenika za zaštitu podataka ili elektroničkom poštom na adresu: info@zoo-hotel.hr.

Također, Ispitanik svoja prava može ostvariti i putem pritužbe nadzornom tijelu u svezi s obradom njegovih osobnih podataka, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.

11. Izmjene, dopune i prijelazne odredbe:

Politika o zaštiti privatnosti, prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na internetskoj stranici Zoo hotela www.zoo-hotel.hr. Također, Zoo hotel zadržava pravo izmijeniti ovu Politiku zaštite privatnosti, prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju, o čemu će Ispitanike pravovremeno obavijestiti, a što između ostalog uključuje objavu putem internetske stranice www.zoo-hotel.hr.

Osijek, 06. travanj 2022. godine

Direktor

mag.oec. Dalibor Borota

Zahtjev ispitanika o obradi osobnih podataka možete preuzeti
>>>OVDJE<<<